Biskopen och kristen enhet

Författare: Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet

Översättare: Daniel Braw

175 kr

I detta dokument, Biskopen och kristen enhet: ett ekumeniskt vademecum (2020), fastslår Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet att det är en katolsk biskops plikt att sträva efter enhet inom sitt stift såväl som mellan kyrkan lokalt och den världsvida kyrkan. Här framgår också att biskopen ska leda de lokala kyrkorna på vandringen för kristen enhet. Detta dokument kan ses som en hjälp på vägen att utföra denna plikt. De tre pelare som bär ekumeniken är nästankärlekens dialog, sanningens dialog och den djupa och alla troendes samstämmiga erkännande av Jesu bön att alla är en enda kropp.

Den helige Johannes XXIII inrättade Sekretariatet för främjandet av kristen enhet i juni 1960. Knappt trettio år senare (1988) ändrade det namn till Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet. I juni 2022 bytte man namn till Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet. Viktiga dokument för den katolska kyrkans ekumeniska arbete är bl.a. Andra Vatikankonciliets dekret Unitatis redintegratio (1964) och den helige Johannes Paulus II:s encyklika Ut unum sint (1995).

»Detta auktoritativa dokument är så viktigt, eftersom det fastslår att ekumeniken är en integrerad del av varje biskops arbetsuppgift och ett ständigt böneämne. Ekumenik har med kyrkans väsen att göra. Det har med biskopens uppdrag att bevara och främja kyrkans enhet att göra. Det har med trovärdigheten i förkunnelsen av evangeliet att göra. Det har med Jesu egen önskan om att alla som tror på honom skall bli ett att göra. […] Samtidigt är detta dokument viktig läsning för alla troende och inte bara för katolska biskopar. Det kan bli till hjälp och inspiration för många kristna i olika kyrkor och samfund. Det är en uppgift för alla biskopar och kyrkoledare att försöka väcka intresse och engagemang för ekumeniken i sin kyrka och i sitt samfund.«

ur kardinal Anders Arborelius förord

Svensk översättning: Daniel Braw

Mjukband med flikar, 112 sid.

Magdalena Dahlborg skriver om boken i Signum, Nausikaa Haupt i Katolskt magasin 2/2024.

Boken är tryckt med bidrag från Ansgar-Werk Schweiz och Birgittaföreningen

Logga