Vår utgivning

Veritas Förlag bedriver sedan 2002 produktion, distribution och försäljning av katolsk litteratur, skrifter och andra publikationer inom ämnena teologi, liturgi, historia, filosofi, skönlitteratur samt biografier. Veritas Förlag sorterar under Stockholms katolska stift och dess biskop, kardinal Anders Arborelius. Förlagets målsättning är att sprida kännedom om den katolska kyrkans tro, lära och värderingar i det svenska samhället samt att vara en plattform för dessa idéer.

Övrigt


»Gud till pris och ära« (svenska)

NYHET

»Gud till pris och ära« (In laudem gloriæ) – så lyder det valspråk som karmelitbrodern Anders Arborelius valde då han av påve Johannes Paulus II år 1998 utnämndes till biskop av Stockholm, inrättat som självständigt stift 1953. Denna bok vill lyfta fram den mångfald av människor som tillhör, lever och verkar i olika tjänster och uppdrag i den katolska kyrkan i Sverige, med betoning på de senaste 25 åren.

Läs mer om boken

»Praise and Glory to God« (engelska)

NYHET

»Praise and Glory to God« (In laudem gloriæ) was the motto chosen by Carmelite Anders Arborelius when, in 1998, he was appointed Bishop of Stockholm, an independent Roman Catholic diocese since 1953, by Pope John Paul II. The purpose of this book is to highlight and celebrate the diversity of the people who, in various positions and assignments, belong to and live and work within the Catholic Church in Sweden, with an emphasis on the past 25 years.

Läs mer om boken

Att åldras på andlig väg

Endast som e-bok

Ålderdom är ingen sjukdom utan en nåd. Gång på gång måste vi få säga detta, eftersom vi lever i en miljö där de äldre ofta hamnat på undantag. Trots att befolkningen i hela västvärlden blir äldre och äldre, tycks de ha fått lägre och lägre status – just för att de är äldre. Därför är det så befriande, ja, profetiskt när någon som p. Piet van Breemen vänder sig direkt till de äldre för att inge dem mod, hopp och tillförsikt.

Läs mer om boken

Barmhärtighetens år

Barmhärtighetens år i Stockholms katolska stift är ett sätt att genom bilder och texter minnas de stora händelser som präglade Stockholms katolska stift under Barmhärtighetens år 2016. Bland de stora händelserna kan nämnas helgonförklaringen av Maria Elisabeth Hesselblad och påve Franciskus besök i Lund och Malmö.

Läs mer om boken

Biskopen och kristen enhet

NYHET

I detta dokument, Biskopen och kristen enhet: ett ekumeniskt vademecum (2020), fastslår Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet att det är en katolsk biskops plikt att sträva efter enhet inom sitt stift såväl som mellan kyrkan lokalt och den världsvida kyrkan. Här framgår också att biskopen ska leda de lokala kyrkorna på vandringen för kristen enhet. Detta dokument kan ses som en hjälp på vägen att utföra denna plikt.

Läs mer om boken

Ladda fler